โลโก้เว็บไซต์ โครงการ/กิจกรรม การประกันคุณภาพ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม การประกันคุณภาพ


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ด้านนโยบายและแผน
    • ประชุมจัดทำแผน 2562 และรายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2561 (8-10 สิงหาคม 2561)

  • ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดงบรายจ่ายอื่น) (23 สิงหาคม 2561)

  • ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (29-30 สิงหาคม 2561)

 

  • ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( กันยายน 2561)

 

  • ประชุมทางวีดิโอผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 ตุลาคม 2561)

 

  • ประชุมทางวีดิโอผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (4 ตุลาคม 2561)

  • ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( 5 ตุลาคม 2561)

  • ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( 9-11 ตุลาคม 2561)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา