โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการดำเนินงาน ด้านนโยบายและแผน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการดำเนินงาน ด้านนโยบายและแผน


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ 30 มิถุนายน 2567

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ 31 พฤษภาคม 2567

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ 30 เมษายน 2567

 

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ 31 มีนาคม 2567

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ 31 มกราคม 2567

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ 31 ธันวาคม 2566 (ไตรมาสที่ 1 / 2567)

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ 30 พฤศจิกายน 2566

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ 28 พฤศจิกายน 2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ณ 30 กันยายน  2566

 

 

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ณ 31 สิงหาคม  2566

 

 

 

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ณ 31 กรกฎาคม  2566

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ณ 30 มิถุนายน 2566

 

 

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ณ 26 มิถุนายน 2566

 

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ณ 1 มิถุนายน 2566

 

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ณ 1 พฤษภาคม 2566

">

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ณ 31 มีนาคม 2566

 

">

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 2 ธันวาคม 2565

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 2 กันยายน 2565

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 1 สิงหาคม  2565

 

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 4 กรกฎาคม 2565

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 2  มิถุนายน 2565


 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 2 พฤษภาคม 2565

 

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 1 เมษายน 2565

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 2 มีนาคม 2565

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 1 กุมภาพันธ์ 2565

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 10 มกราคม  2565

 

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 1 ธันวาคม 2564

 

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 31 ตุลาคม 2564

 • กรอบจัดสรรงบประมาณ 2565

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4 ณ 30 กันยายน 2564

 

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4 ณ 2 กันยายน 2564 )

 • รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3 ณ 5 กรกฎาคม 2564 )

 • ายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3 ณ 2 มิถุนายน 2564 )

 

 • รายงานผลการดำเนินงาน
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2 )

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 • ผลการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563

 

 

 • ผลการดำเนินงาน โครงการรายจ่ายอื่น งบแผนงานอุทยานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ปีงบประมาณ 2563

 

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 • ผลการดำเนินงาน โครงการรายจ่ายอื่น งบแผนงานอุทยานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • รายงานผล

 • รายงานผลการเบิกจ่าย

 

 • รายงานทางการเงิน
  •  
 • รายงานผลการดำเนินงาน
  • ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานติดตามผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

►สรุปผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

 

 • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม  2561)

 

 • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน  2561)

 • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

 • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560)

                        

Facebook Messenger icon