โลโก้เว็บไซต์ ดร.ประเสริฐ แถลงนโยบายฯ การขับเคลื่อน สำนักวิทยบริการฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ประเสริฐ แถลงนโยบายฯ การขับเคลื่อน สำนักวิทยบริการฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 ตุลาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 142 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin 1 (อาคารหอสมุด) สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประชุมบุคลากร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ( ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1118 / 2562 เรื่องแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกาาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก ตามบัญชีแนบท้ายฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562)  
  โดย ดร.ประเสริฐ ลือโขง ได้นำเสนอรายละเอียดต่างๆ เพื่อการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยง ของสำนักฯ  การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ ต่างๆ ดังรายละเอียด คือ

ปรัชญา : RMUTL Digital University  “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความพร้อม”

 Digital Infrastructure, Digital Learning, Digital Administration, Digital Security, Digital Faculties

  อันเนื่องมาจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้กระทบต่อทุกภาคส่วน(Disruptive Technology) มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อม เพื่อนำพานักศึกษา และบุคลากรสู่ Digital Life

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอล(Digital University)อย่างมีคุณภาพ

 • สร้างบันฑิตและบุคลากรของ มทร.ล้านนา ให้มีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
  ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
 • ส่งเสริมอาจารย์ให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพท์การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
 • สนันสนุนกระบวณการจัดการศึกษานักปฎิบัติ(Hands-On)โดยใช้ระบบ E-Learning และเทคโนโลยีดิจิตอล

พันธกิจ

 • พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลังของมหาวิทยาลัย
 • ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การบริหาร 4 ด้าน คือ

 1. พัฒนาการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ใช้บริการทั่วไป
 2. พัฒนางานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลกลางของ มหาวิทยาลัยฯสู่มาตฐานการบริการ
 3. พัฒนาระบบการเรียนรู้และห้องปฏิบัติการที่จะสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและคุณภาพของการทำงานในสำนักฯ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  ให้บุคลากรมีประสบการณ์ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ  มีคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ รวมทั้งมีจิตวิญญาณในการให้บริการ

    นอกจากนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับบริบทโครงสร้างการบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งยังรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น จากบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อการปฏิบัติที่ดีร่วมกันต่อไป

 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา