โลโก้เว็บไซต์ ประชุมปรับแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมปรับแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 โดย Thongchai piatha จำนวนผู้เข้าชม 277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยนางสาวรัชภรณ์ สร้อยกาบแก้วและนาย ชาญณรงค์ บุตรแสงดี นักวิชาการคอมพิเตอร์ เข้าร่วมประชุมปรับแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานทบทวนแผนการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตลอดจนเป็นการเร่งรัดผลการเบิกจ่าย ตลอดจนกำหนดแนวทางในการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ ภายใต้ระบบ BPM (Budget Planning Management)







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา