โลโก้เว็บไซต์ ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560 โดย Thongchai piatha จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมสมองในการทบทวนและจัดทำจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา