โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง

ผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : prasert@rmutl.ac.th

รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร

อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร

รองผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : 1616

อีเมล : panudech@rmutl.ac.th

อาจารย์ ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์

อาจารย์ ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์

รองผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : navarat@rmutl.ac.th

อาจารย์ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร

อาจารย์ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร

รองผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : natchasit@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ที่ปรึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ