โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทองคำ สมเพราะ

ทองคำ สมเพราะ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : 1619

อีเมล : thk@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา