โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ประเสริฐ ลือโขง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประเสริฐ ลือโขง

ผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : 1933

อีเมล : prasert@rmutl.ac.th

รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์

อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์

รองผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : 1932

อีเมล : noppanut@rmutl.ac.th

ดร.ปวียา รักนิ่ม

ดร.ปวียา รักนิ่ม

รองผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : 1630

อีเมล : paweeya@rmutl.ac.th

อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร

อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร

รองผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : panudech@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์อนุพงศ์ ไพโรจน์

อาจารย์อนุพงศ์ ไพโรจน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : anupong@rmutl.ac.th

อาจารย์อรรถพล วิเวก

อาจารย์อรรถพล วิเวก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : attapon@rmutl.ac.th

ที่ปรึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์

ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์

ที่ปรึกษา


เบอร์โทร : -

อีเมล : navarat@rmutl.ac.th