โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.ประเสริฐ ลือโขง

ดร.ประเสริฐ ลือโขง

ผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : 1933

อีเมล : prasert@rmutl.ac.th

รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์

อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์

รองผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : 1932

อีเมล : noppanut@rmutl.ac.th

ดร.ปวียา รักนิ่ม

ดร.ปวียา รักนิ่ม

รองผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : 1630

อีเมล : paweeya@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา