โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนันท์ ทับเกิด

อนันท์ ทับเกิด

ผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : 1619

อีเมล : anan@rmutl.ac.th

รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประภาส สุวรรณ

ประภาส สุวรรณ

รองผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : 1619

อีเมล : prapas@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา