โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 • การประชุมพิจารณา (ร่าง) กรอบจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ แผนงานค่าพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการให้บริการและการทบทวนการปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2566 (22 ธันวาคม 2565) 

- เอกสารประกอบ

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1/2565   18 เมษายน 2565  

2/2565   27 มิถุนายน  2565 

 

 

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการถ่ายทอดสัญญาณ การควบคุมเสียง ประชาสัมพันธ์และการถ่ายภาพ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5/2565

29 มิถุนายน 2565


ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ครั้งที่ วันที่ เวลา สถานที่
1/2565   10.00 น. ห้องประชุม สวส.
2/2565   09.00 น. ห้องประชุม สวส.
3/2565   09.00 น. ห้องประชุม สวส.
4/2565      
5/2565      
6/2565      
7/2565      
8/2565      
9/2565      
10/2565      
11/2565      
12/2565      

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ประจำปี พ.ศ. 2565

 1. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 1/2565
 2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 2/2565
 3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 3/2565

ประจำปี พ.ศ. 2564

 1. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 1/2564
 2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 2/2564
 3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 3/2564

ประจำปี พ.ศ. 2563

 1. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 1/2563
 2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 2/2563
 3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 3/2563

ประจำปี พ.ศ. 2561

 1. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 1/2562
 2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 2/2562
 3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 3/2562

ประจำปี พ.ศ. 2561

 1. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 1/2561
 2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 2/2561
 3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 3/2561
 4. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 4/2561
 5. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 5/2561
 6. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 6/2561
 7. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 7/2561
 8. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 8/2561
 9. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 9/2561
 10. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 10/2561
 11. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 11/2561
 12. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 12/2561

ประจำปี พ.ศ 2560

 1. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่1/2560
 2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 2/2560
 3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 3/2560
 4. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 4/2560
 5. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 5/2560
 6. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 6/2560
 7. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 7/2560
 8. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 8/2560
 9. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 9/2560
 10. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 10/2560
 11. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 11/2560
 12. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้้งที่ 12/2560