โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางปวีณา ทองปรอน

นางปวีณา ทองปรอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน)


เบอร์โทร : 1932

อีเมล : p_thongpron@rmutl.ac.th

บุคลากร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (สำนักงานผู้อำนวยการ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายธงชัย เปี้ยทา

นายธงชัย เปี้ยทา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)


เบอร์โทร : 1630

อีเมล : thongchai@rmutl.ac.th

นางสาวกัญญา ชัยบุญเรือง

นางสาวกัญญา ชัยบุญเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 1619

อีเมล : kunya@rmutl.ac.th

นางสาวอนุธิดา มูลพงษ์

นางสาวอนุธิดา มูลพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 1630

อีเมล : anutida@rmutl.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีอนุพงศ์ ส่วนบุญ

ว่าที่ร้อยตรีอนุพงศ์ ส่วนบุญ

นักวิชาการพัสดุ


เบอร์โทร : 1630

อีเมล : sounboon@rmutl.ac.th

บุคลากร กลุ่มงานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด

นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา)


เบอร์โทร : 1618

อีเมล : blackmanofart@rmutl.ac.th

นางสาวกุลธิดา เจริญเมือง

นางสาวกุลธิดา เจริญเมือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ


เบอร์โทร : 1618

อีเมล : kultida@rmutl.ac.th

นายออมทรัพย์ อินกองงาม

นายออมทรัพย์ อินกองงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ


เบอร์โทร : 1618

อีเมล : aomsap@rmutl.ac.th

นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย

นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


เบอร์โทร : 1618

อีเมล : wetwiwat_ct@rmutl.ac.th

นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์

นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


เบอร์โทร : 1618

อีเมล : chatchawan_tpq@rmutl.ac.th

นางสาวภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช

นางสาวภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1618

อีเมล : patharamonl@rmutl.ac.th

นายพิษณุ พรมพราย

นายพิษณุ พรมพราย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


เบอร์โทร : 1618

อีเมล : ped_pisanu@rmutl.ac.th

นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ

นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


เบอร์โทร : 1618

อีเมล : chakrin@rmutl.ac.th

นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทาแก้ว

นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทาแก้ว

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


เบอร์โทร : 1618

อีเมล : t.kritsadaporn@rmutl.ac.th

บุคลากร งานบริการเอกสารสิ่งพิมพ์ (สำนักงานผู้อำนวยการ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนริศ กำแพงแก้ว

นายนริศ กำแพงแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
(หัวหน้างานบริการเอกสารสิ่งพิมพ์)


เบอร์โทร : 1310,1311

อีเมล : naris@rmutl.ac.th

นายณัฐพงษ์ วงศ์ปันติ

นายณัฐพงษ์ วงศ์ปันติ

นักวิชาการช่างศิลป์


เบอร์โทร : 1310,1311

อีเมล : nut_tha_pong@rmutl.ac.th

นายศักดิ์วิทูรย์ ภูผิวคำ

นายศักดิ์วิทูรย์ ภูผิวคำ

ช่างศิลป์


เบอร์โทร : 1310,1311

อีเมล : sakvitoon_007@rmutl.ac.th

นายณัฐพงษ์ แปงใจ

นายณัฐพงษ์ แปงใจ

ช่างเทคนิค


เบอร์โทร : 1310,1311

อีเมล : jacker_ll@rmutl.ac.th

บุคลากร งานพัฒนาระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายเฉลิมฤทธิ์ เครืออินทร์

นายเฉลิมฤทธิ์ เครืออินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
(หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย)


เบอร์โทร : 1616

อีเมล : chalermrit@rmutl.ac.th

นายประเสริฐ เทพภาพ

นายประเสริฐ เทพภาพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ


เบอร์โทร : 1612

อีเมล : teppap@rmutl.ac.th

นายธณพงค์ ชัญญาชัย

นายธณพงค์ ชัญญาชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1616

อีเมล : sdy@rmutl.ac.th

นายอนุสรณ์ วงค์แปง

นายอนุสรณ์ วงค์แปง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1616

อีเมล : anusorn_wing@rmutl.ac.th

นายวุฒิชัย มณีกุล

นายวุฒิชัย มณีกุล

ช่างทางด้านสื่อสาร


เบอร์โทร : 1618

อีเมล : wuttichai_ma@rmutl.ac.th

นายจรัสพงษ์ หีบทอง

นายจรัสพงษ์ หีบทอง

ช่างทางด้านสื่อสาร


เบอร์โทร : 1616

อีเมล : jaruspong_he55@rmutl.ac.th

นายทศพล อวดห้าว

นายทศพล อวดห้าว

ช่างทางด้านคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1612

อีเมล : td_kai@rmutl.ac.th

บุคลากร งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายศักดิ์ชัย กันธะดา

นายศักดิ์ชัย กันธะดา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ)


เบอร์โทร : 1709

อีเมล : sakchai@rmutl.ac.th

นายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์

นายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1709

อีเมล : prerawat@rmutl.ac.th

นางสาวรัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว

นางสาวรัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1709

อีเมล : ratchaporn@rmutl.ac.th

นายภานุพงศ์ ดวงจิต

นายภานุพงศ์ ดวงจิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1709

อีเมล : phanuphong@rmutl.ac.th

นายชาญณรงค์ บุตรแสงดี

นายชาญณรงค์ บุตรแสงดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1709

อีเมล : nut@rmutl.ac.th

นางสาวสุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์

นางสาวสุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1709

อีเมล : suphitcha@rmutl.ac.th

นายภรัญยู ใจบำรุง

นายภรัญยู ใจบำรุง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1709

อีเมล : pharanyoo@rmutl.ac.th

นายณัฐพล วิโชนิตย์

นายณัฐพล วิโชนิตย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1709

อีเมล : nathaphol007@rmutl.ac.th

บุคลากร งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางอังศุมาลิน พรหมนุชานนท์

นางอังศุมาลิน พรหมนุชานนท์

บรรณารักษ์ ชำนาญการ
(หัวหน้างานหอสมุด)


เบอร์โทร : 1330

อีเมล : apromnuchanont@rmutl.ac.th

นางทิพย์ธิดา ก๋าวิละ

นางทิพย์ธิดา ก๋าวิละ

บรรณารักษ์


เบอร์โทร : 1323

อีเมล : tiptida@rmutl.ac.th

นางสาวสุพิศ ทองซัง

นางสาวสุพิศ ทองซัง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1002

อีเมล : supis@rmutl.ac.th

นายมานิตย์ ไชยมณี

นายมานิตย์ ไชยมณี

บรรณารักษ์


เบอร์โทร : 1333

อีเมล : pao@rmutl.ac.th

นางกรรณเพ็ญ ณ วิชัย

นางกรรณเพ็ญ ณ วิชัย

บรรณารักษ์


เบอร์โทร : 1334

อีเมล : pom058@rmutl.ac.th

นางสาวปาริชาติ สมแก้ว

นางสาวปาริชาติ สมแก้ว

บรรณารักษ์


เบอร์โทร : 1330

อีเมล : saku@rmutl.ac.th

นางสาวกาญจนา แสนสุข

นางสาวกาญจนา แสนสุข

บรรณารักษ์


เบอร์โทร : 2700

อีเมล : Kanjana_kloy@rmutl.ac.th

นางสาวกุลธิดา เป็นแผ่น

นางสาวกุลธิดา เป็นแผ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 1323

อีเมล : kultida_pe895@rmutl.ac.th