โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายธงชัย เปี้ยทา

นายธงชัย เปี้ยทา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


เบอร์โทร : 1630

อีเมล : thongchai@rmutl.ac.th

กัญญา ชัยบุญเรือง

กัญญา ชัยบุญเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 1331

อีเมล : kunya@rmutl.ac.th

อนุธิดา แก้วสอน

อนุธิดา แก้วสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 1630

อีเมล : anutida@rmutl.ac.th

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์

นายศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1626

อีเมล : saksitpengin@rmutl.ac.th

ศักดิ์ชัย กันธะดา

ศักดิ์ชัย กันธะดา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1626

อีเมล : sakchai@rmutl.ac.th

รัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว

รัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1626

อีเมล : ratchaporn@rmutl.ac.th

นายภานุพงศ์ ดวงจิต

นายภานุพงศ์ ดวงจิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1626

อีเมล : phanuphong@rmutl.ac.th

นายชาญณรงค์ บุตรแสงดี

นายชาญณรงค์ บุตรแสงดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1626

อีเมล : nut@rmutl.ac.th

นางสาวพัชรียา ทาหนัก

นางสาวพัชรียา ทาหนัก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1626

อีเมล : patchareeya@rmutl.ac.th

นายณัฐพล วิโชนิตย์

นายณัฐพล วิโชนิตย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1626

อีเมล : nathaphol007@rmutl.ac.th

กลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเสริฐ เทพภาพ

ประเสริฐ เทพภาพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1615

อีเมล : teppap@rmutl.ac.th

เฉลิมฤทธิ์ เครืออินทร์

เฉลิมฤทธิ์ เครืออินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1616

อีเมล : chalermrit@rmutl.ac.th

ทนงศักดิ์ แสนใจพรม

ทนงศักดิ์ แสนใจพรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1612

อีเมล : kar@rmutl.ac.th

ธณพงค์ ชัญญาชัย

ธณพงค์ ชัญญาชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1616

อีเมล : sdy@rmutl.ac.th

วุฒิชัย มณีกุล

วุฒิชัย มณีกุล

ช่างทางด้านสื่อสาร


เบอร์โทร : wuttichai_ma@rmutl.ac.th

อีเมล : 1618

ธนพงศ์พันธ์ หมื่นโท่น

ธนพงศ์พันธ์ หมื่นโท่น

ช่างทางด้านสื่อสาร


เบอร์โทร : 1678

อีเมล : munthon@rmutl.ac.th

จรัสพงษ์ หีบทอง

จรัสพงษ์ หีบทอง

ช่างทางด้านสื่อสาร


เบอร์โทร : 1618

อีเมล : jaruspong_he55@rmutl.ac.th

ทศพล อวดห้าว

ทศพล อวดห้าว

ช่างทางด้านคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1611

อีเมล : td_kai@rmutl.ac.th

อนุสรณ์ วงค์แปง

อนุสรณ์ วงค์แปง

ช่างทางด้านคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1618

อีเมล : anusorn_wing@rmutl.ac.th

กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ออมทรัพย์ อินกองงาม

ออมทรัพย์ อินกองงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1624

อีเมล : aomsap@rmutl.ac.th

ณหทัย เจริญเมือง

ณหทัย เจริญเมือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1624

อีเมล : nahathai@rmutl.ac.th

ภรัญยู ใจบำรุง

ภรัญยู ใจบำรุง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1624

อีเมล : mazzard@rmutl.ac.th

ภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช

ภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1624

อีเมล : patharamonl@rmutl.ac.th

กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (งานผลิตสื่อและมัลติมีเดีย) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด

ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


เบอร์โทร : 1623

อีเมล : blackmanofart@rmutl.ac.th

เวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย

เวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


เบอร์โทร : 1623

อีเมล : wetwiwat_ct@rmutl.ac.th

ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์

ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


เบอร์โทร : 1623

อีเมล : chatchawan_tpq@rmutl.ac.th

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทิพย์ธิดา ก๋าวิละ

ทิพย์ธิดา ก๋าวิละ

บรรณารักษ์


เบอร์โทร : 1323

อีเมล : tiptida@rmutl.ac.th

อังศุมาลิน พรหมนุชานนท์

อังศุมาลิน พรหมนุชานนท์

บรรณารักษ์


เบอร์โทร : 1330

อีเมล : apromnuchanont@rmutl.ac.th

อนัญญา วัฒนประทีป

อนัญญา วัฒนประทีป

บรรณารักษ์


เบอร์โทร : 2700

อีเมล : ananya@rmutl.ac.th

สุพิศ ทองซัง

สุพิศ ทองซัง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 1332

อีเมล : supis@rmutl.ac.th

มานิตย์ ไชยมณี

มานิตย์ ไชยมณี

บรรณารักษ์


เบอร์โทร : 1333

อีเมล : pao@rmutl.ac.th

วันเพ็ญ ณ วิชัย

วันเพ็ญ ณ วิชัย

บรรณารักษ์


เบอร์โทร : 1334

อีเมล : pom058@rmutl.ac.th

ปาริชาติ สมแก้ว

ปาริชาติ สมแก้ว

บรรณารักษ์


เบอร์โทร : 1330

อีเมล : saku@rmutl.ac.th

กาญจนา แสนสุข

กาญจนา แสนสุข

บรรณารักษ์


เบอร์โทร : 2700

อีเมล : Kanjana_kloy@rmutl.ac.th

มนต์ชัย ธรรมนารักษ์

มนต์ชัย ธรรมนารักษ์

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา


เบอร์โทร : 1308

อีเมล : monchai@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา