โลโก้เว็บไซต์ โครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)


 

คณะกรรมการ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)

 

 

บริบทที่เกี่ยวข้อง

https://smartcitythailand.or.th/

ที่มา : สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) 

เกณฑ์และตัวอย่างการประเมินเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน

https://thailandsmartcity.com/face/images/card/1555573273.pdf

 

http://www.depa.or.th/th/smartcity

 

http://www.thailandsmartcities.com/

 

 

หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ https://bit.ly/2zvGbby

หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

หมวดที่ 1 พลังงานอัจฉริยะ (Smart energy)

หมวดที่ 2 การสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility)

หมวดที่ 3 ชุมชนอัจฉริยะ (Smart community)

หมวดที่ 4 สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment)

หมวดที่ 5 เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy)

หมวดที่ 6 อาคารอัจฉริยะ (Smart building)

หมวดที่ 7 การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart governance)

หมวดที่ 8 นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation)

 

https://bit.ly/2PFuJEt

 

แผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ: การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city)

 https://bit.ly/2KJhr3J

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Smart City Strategy Plan) (พ.ศ.2562-2565)

   

การประชุมคณะกรรมการฯ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการฯ 2/2562

 

.

 

Facebook Messenger icon