โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อเรา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อเรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
128 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1619 , โทรสาร : 0 5392 1444 ต่อ 1630 
อีเมล์ : arit@rmutl.ac.thออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา