โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อเรา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อเรา


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
128 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1619 , โทรสาร : 0 5392 1444 ต่อ 1630 
อีเมล : arit@rmutl.ac.th

 

เบอร์โทรติดต่อกลุ่มงาน

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป : 1619, 1630
กลุ่มงานบริการการศึกษา : 1623, 1624
งานพัฒนาระบบเครือข่าย : 1612, 1616, 1618
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ : 1709
งานหอสมุด : 1330, 1332, 1323


 

 

Facebook Messenger icon