โลโก้เว็บไซต์ บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์


บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์

นโยบาย

การนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์
ดร.ประเสริฐ ลือโขง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 


แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2563-2567  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารางวัลเลิศรัฐ

 


ยุทธศาสตร์ / นโยบาย

  •       ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

 

  •       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

  • (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
  •       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
  •       นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564

 

  •      แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

  •     กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
  •      กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย ict2020
  •      แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

Facebook Messenger icon