โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.ล้านนา


คณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.ล้านนา

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในระดับชาติ เป็นไปตามกรอบนโยบายแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขึ้น

 

    • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

  • การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.ล้านนา

 

 

 

 


การประชุมครั้งที่ 1/2564 ( 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.)

 

 

  • เอกสารประกอบการประชุม
    • ระเบียบวารการประชุม ครั้งที่ 1/2564

 

  • แบบตอบรับการประชุม

 

แบบสำรวจความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.มทร.ล้านนา)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ดำเนินการ ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยสำนักวิทยบริการฯได้ดำเนินการหารือในที่ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเพื่อสรุปแผนการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยประกอบการเสนอพิจารณา     ของบประมาณความทราบแล้วนั้น

ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอสำรวจความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน  โดยขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในฟอร์มที่แนบมา และส่งกลับยังสำนักวิทยบริการฯทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : thongchai@rmutl.ac.th   ภายในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  นายธงชัย เปี้ยทา ผู้ประสานงาน หมายเลขภายใน 1630

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

แบบฟอร์ม : แบบสำรวจความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.มทร.ล้านนา)

 

 

 

Facebook Messenger icon