โลโก้เว็บไซต์ มาตรฐานการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (SLA) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (SLA)


 มาตรฐานการให้บริการของกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 • GA01 ...
 • GA02 ...
 • GA03 ...
 •  มาตรฐานการให้บริการของกลุ่มงานบริการการศึกษา

 • ED01 งานบริการจัดสอบมาตรฐาน IT
 • ED02 งานบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์
 • ED03 งานบริการฝึกอบรม
 • ED04 งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ED05 งานวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
 • ED06 งานบันทึกภาพวิดีโอ
 • ED07 งานตัดต่อและลำดับภาพวิดีโอ
 • ED08 งานถ่ายทอดระบบสัญญาณวิดีโอนอกสถานที่
 • ED09 งานบันทึกและตัดต่อเสียง ระบบดิจิทัล
 • ED10 งานบันทึกภาพนิ่ง
 • ED11 งานออกแบบกราฟิก
 • ED12 งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • ED13 งานเขียนข่าว และการเผยแพร่ข่าว ประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน
 • ED14 งานให้บริการ ยืม-คืน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • ED15 งานบริการ ให้คำปรึกษา
 • ED16 มาตรฐาน e-Learning-เปิดรายวิชา
 • ED17 มาตรฐานบริการพัฒนาสื่อ
 •  มาตรฐานการให้บริการของงานหอสมุด

 • LB01 งานยืมทรัพยากรสารสนเทศ
 • LB02 งานคืนทรัพยากรสารสนเทศ
 •  

   

   

  Facebook Messenger icon