โลโก้เว็บไซต์ โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กันยายน 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 622 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ระหว่างวันที่  ๒ – ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา)  ดำเนินการจัด “โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.ล้านนา” ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้บริหาร ที่กำกับดูแลงานวิทยบริการฯ และตัวแทนบุคลากร จาก ๖ เขตพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ซึ่งรายละเอียดการจัดโครงการฯ ประกอบด้วย

     - การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “หลักการจัดทำแผนกลยุทธ์”

     - การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง  “การจัดทำ KPI ของหน่วยงาน”

     - การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง  “การวางแผนภูมิขั้นตอนการปฎิบัติงาน (Flow Chart)

     โดย คุณเดชนะ สิโรรส ที่ปรึกษาด้านบริหาร (ที่ปรึกษาและนักวิชาการอิสระ,ปรึกษาด้านบริหาร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ITSC),ที่ปรึกษาองค์กรด้านการบริหารจัดการ ,อาจารย์พิเศษ หลักสูตร  MBA และ M ITM มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

     - การเสวนา “เรื่องระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา”

     - การนำเสนอแต่ละกลุ่ม (โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา)

     - สรุปกิจกรรมกิจกรรมการเสวนา โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา