โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


ปรัชญา


"เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์กลางแห่งการสื่อสาร การเรียนรู้ และการพัฒนา"

วิสัยทัศน์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital University) ที่มีคุณภาพ

พันธกิจ


  • พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
  • ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
  • ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา