โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


ปรัชญา

การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความพร้อม Digital Infrastructure, Digital Learning, Digital Administration, Digital Security, Digital Facilities อันเนื่องมาจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้กระทบต่อทุกภาคส่วน(Disruptive Technology) มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อม เพื่อนำพานักศึกษา และบุคลากรสู่ Digital Life

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital University) อย่างมีคุณภาพ

  • สร้างบัณฑิตและบุคลากรของ มทร.ล้านนา ให้มีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
  • ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการจัดการเรียน การสอน ที่เน้นผลลัพท์การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
  • สนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ (Hands-On) โดยใช้ระบบ E-Learning และเทคโนโลยีดิจิตอล
  • พันธกิจ


  • พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
  • ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
  • บริหารบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ แบบธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้
  • Facebook Messenger icon