โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ ผ่านการทดสอบมาตรฐานไอที “More Powerful with New MOS 2016”  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ ผ่านการทดสอบมาตรฐานไอที “More Powerful with New MOS 2016”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 190 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้าร่วมอบรมและสอบมาตรฐานสากลในโครงการ More Powerful with New MOS 2016” เพื่อยกระดับมาตรฐานทางด้านไอที ให้พร้อมก้าวสู้ยุคดิจิทัล ได้เรียนรู้การใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office จำนวน ๓ หลักสูตร คือ

      ๑.หลักสูตร Microsoft Word 2016

      ๒.หลักสูตร Microsoft Excel 2016 

      ๓.หลักสูตร Microsoft PowerPoint 2016

ซึ่งจากการทดสอบครั้งนี้ผลปรากฏว่า บุคลากรของ สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองฯ กันอย่างถ้วนหน้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- หลักสูตร Microsoft Word 2016 ผู้ผ่านการทดสอบ ประกอบด้วย

     ๑.นายออมทรัพย์   อินกองงาม กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

     ๒.นายชัชวาลย์  ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

- หลักสูตร Microsoft Excel 2016 ผู้ผ่านการทดสอบ ประกอบด้วย 

     ๑.นายภรัญยู   ใจบำรุง กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

- หลักสูตร Microsoft PowerPoint 2016 ผู้ผ่านการทดสอบ ประกอบด้วย 

     ๑.นายออมทรัพย์   อินกองงาม กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

     ๒.นายชัชวาลย์  ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

     ทาง สวส.มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ในความสามารถของบุคลากร ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มเติมและต่อยอดองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการบริการ แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯต่อไป

  ข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

 ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ , ภรัญยู  ใจบำรุง กลุ่มงานกลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา , บริษัท เออาร์ไอที จำกัด