โลโก้เว็บไซต์ โครงการ / กิจกรรมการประกันคุณภาพ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ / กิจกรรมการประกันคุณภาพ


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้านนโยบายและแผน

 • การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (17 พ.ค. 64)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านนโยบายและแผน

 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2564 (11 พ.ค. 64)
 • การประชุมทบทวนแผน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 เงินรายได้ ค่ากิจกรรมนักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 ( ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ และ ค่าบำรุงห้องสมุด ) งานวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา  (6 พ.ค. 64)
 • การประชุมทบทวนแผน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 เงินรายได้ ค่ากิจกรรมนักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 ( ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ และ ค่าบำรุงห้องสมุด ) (3 พ.ค. 64)
 • การประชุมจัดทำแผน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 เงินรายได้ ค่ากิจกรรมนักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 ( ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ และ ค่าบำรุงห้องสมุด ) (26 พ.ย. 63)
 • ประชุมทบทวนและจัดทำแผนความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (17 พ.ย. 63)
 • การประชุมจัดทำแผน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 เงินรายได้ ค่ากิจกรรมนักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 ( ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ และ ค่าบำรุงห้องสมุด ) (13 พ.ย. 63)

 

 • ประชุมทบทวนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Video Conference) (8 ต.ค. 63 )
 • ประชุมทบทวนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Video Conference) (2 ต.ค. 63 )
 • ประชุมชี้แจงกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  (29 ก.ย. 63)

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านนโยบายและแผน

 • ประชุม บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2563  ( 26 มิ.ย. 63)  .

 • ประชุม บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563  ( 2 ก.พ. 63) 

  • เอกสารประกอบการประชุม
 • ประชุมการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานและบริหารโครงการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (Video Conference) (วันที่ 4 พ.ย.62 )

 • ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (17-18 ตุลาคม 2562)

 • ประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 4/2562( 7 พฤศจิกายน 2562)

  • รายงานการประชุม 4/2562
 • ประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3/2562( 25 ตุลาคม 2562)

  • รายงานการประชุม 3/2562
 • ประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2562( 16 ตุลาคม 2562)

  • รายงานการประชุม 2/2562
 • ประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2562 ( 10 ตุลาคม 2562)

  • รายงานการประชุม 1/2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ด้านนโยบายและแผน
  • ประชุมจัดทำแผน 2562 และรายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2561 (8-10 สิงหาคม 2561)

 • ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดงบรายจ่ายอื่น) (23 สิงหาคม 2561)

 • ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (29-30 สิงหาคม 2561)

 

 • ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( กันยายน 2561)

 

 • ประชุมทางวีดิโอผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 ตุลาคม 2561)

 

 • ประชุมทางวีดิโอผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (4 ตุลาคม 2561)

 • ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( 5 ตุลาคม 2561)

 • ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( 9-11 ตุลาคม 2561)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

Facebook Messenger icon