โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค้นหาการลงทะเบียนใช้ Email

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เปิดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 วิทยาเขต สมัครเพื่อขอใช้ระบบ IT ของทางมหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้องมีหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน หากมีปัญหาในการสมัครโปรดติดต่อ 0-5392-1444 ต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1612,1678

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา