โลโก้เว็บไซต์ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)


การประเมินตนเอง (Self Assessment) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2563
(ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564)

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Facebook Messenger icon