โลโก้เว็บไซต์ การสรรหาและฝึกอบรม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสรรหาและฝึกอบรม


การสรรหาและฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรมประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการฝึกอบรม

 

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารงานบริหารงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

Facebook Messenger icon