โลโก้เว็บไซต์ การบริหารความเสี่ยง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารความเสี่ยง


เอกสาร

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Facebook Messenger icon