โลโก้เว็บไซต์ ตารางการสื่อสารภายในและภายนอกในระบบ ISO/IEC 27001 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางการสื่อสารภายในและภายนอกในระบบ ISO/IEC 27001


หัวข้อการสื่อสาร

 1. นโยบายความมั่นคงความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
 2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบการจัดการความมั่นคงความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
 3. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคบ ข้อกำหนดอื่นด้านความมั่นคงความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
 4. ผลกระทบทางธุรกิจ ความเสี่ยง มาตรการแผนความต่อเนื่องธุรกิจ (BCP)
 5. แผนการตรวจประเมินระบบการจัดการความมั่นคงความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
 6. กำหนดการประชุมทบทวนระบบการความมั่นคงความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
 7. แผนการซ้อมความต่อเนื่องธุรกิจ (BCP) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 8. รายงานผลการซ้อมความต่อเนื่องธุรกิจ ความปลอดภัยข้อมูล (BCP)
 9. ผลการตรวจประเมินระบบการจัดการความมั่นคงความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
 10. รายงานผลการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
 11. แจ้งประกาศใช้แผน BCP
 12. แจ้งประกาศยกเลิกการใช้แผน BCP
 13. แผนการเปลี่ยนระบบการให้บริการที่ส่งผลต่อผู้ใช้งาน
 14. สัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non-Disclosure Agreement)
 15. แบบสัญญา สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
 16. ข่าวสารด้านภัยคุกคาม