โลโก้เว็บไซต์ ด้านนโยบายและแผน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านนโยบายและแผน


ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 • คำของบประมาณโครงการภายใต้ (ร่าง) แผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 

 • ขอแจ้งเตรียมความพร้อมการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

" width="800">

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ข้อมูลทบทวนการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) 

 • ข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • ปฎิทินการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กนผ.)

 •  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรอบจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

 • งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (สวส.)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการ

 • แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ. 2563 – 2567)

 • แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ. 2563 - 2567)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 :                
   • งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
               
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 :      
   • งานพัฒนาระบบเครือข่าย
    
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 :      
   • กลุ่มงานบริการการศึกษา
   • งานหอสมุด
    
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 :      
   • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
    
   รวม          

 • แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
   ค่าใช้จ่ายบุคลากร      
   งานประจำ      
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 :      
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 :      
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 :      
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 :      
   รวมงบประมาณ      

 • แบบฟอร์มการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT)

 

McKinsey 7S model 

7S model 

S: Strength จุดแข็ง

W: Weakness จุดอ่อน

Strategy    
Structure   โครงสร้างองค์กรยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ ผู้บริหาร  
Systems                       
Staff   บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจ
Skills บุคลากรมีทักษะเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ  
Style  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดเป้าหมายขององค์กร   
Shared Values   การสื่อสารในองค์กร

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)

 •  

แบบฟอร์ม 

 

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการ

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการ

 • แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ. 2561 – 2565)
 • แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ. 2561 - 2565)
 • แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • แบบฟอร์มการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT)

แบบฟอร์ม 

รายงานประจำปี

 • ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ประจำปี พ.ศ. 2560
 • ประจำปี พ.ศ. 2561

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

แผนพัฒนาบุคลากร

 • แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ.2561 - 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ.2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา