โลโก้เว็บไซต์ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

  •  (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ.2564)

 

  •   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ฉบับปรับปรุง สิงหาคม 2560)

 

  •   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา