โลโก้เว็บไซต์ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

  •   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ฉบับปรับปรุง สิงหาคม 2560)

 

  •   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา