โลโก้เว็บไซต์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง


กฎหมายดิจิทัลในประเทศไทย

 

ที่มา : นายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  • พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

  • พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

  • พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563