โลโก้เว็บไซต์ คำสั่งคณะทำงาน  ISO/IEC 27001 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่งคณะทำงาน ISO/IEC 27001


คำสั่งคณะทำงาน  ISO/IEC 27001

  • แต่งตั้งคณะทํางานระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ISMS Working Team: IST)

  • แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISMR: Information Security Management Representative)

  • แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเอกสารระบบ ISO/IEC27001 (Document Control)

Facebook Messenger icon