โลโก้เว็บไซต์ Thongchai piatha | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ผู้เขียน : Thongchai piathaข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ ๕. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  ดังนั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้นำ ข้อบังคับดังกล่าว เผื่อเผยแพร่และให้ความรู้ด้... >> อ่านต่อ


ประชุมโครงการติดตามผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อังคาร 30 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรนายธงชัย เปี้ยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนางสาวรัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารในด้านผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณโครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ Smart city ประจำปีงบประมาณ... >> อ่านต่อ


โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3
ศุกร์ 12 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3   นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายประภาส สุวรรณ รองผู้อำนวยการฯ และนายธงชัย เปี้ยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนฯ มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 11-12 มกราม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ที่ผ่านมา โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันทบทวนการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งใ... >> อ่านต่อ


การประเมินสมรรถนะ (Competency Gap Analysis) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พุธ 3 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่ทาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีแนวทางจัดทำแผนงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับแนวทาง ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยกำหนดให้ มีการจัดทำแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้มีการการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อนด้านบุคลากรและความต้องการของบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานและ... >> อ่านต่อ


การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่านร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดประเด็นหัวข้อประเด็นปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข เพื่อประกอบการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักฯ และใช้ไปแนวทางในการ กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป ==>>> >> อ่านต่อ


ทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีนายภฤศพงศ์ เพชรบุล  รองอธิการด้านบริหาร ผศ.ดร. วรวุฒิ ชัยเนตร รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา นายเผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้ช่วยอธิการบดีนางเกษฉัตร นวลดี... >> อ่านต่อ


แบบสอบถามความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2561-2565)
จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การทบทวนแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ดำเนินทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560-2564 ) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ร... >> อ่านต่อ


ประชุมปรับแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยนางสาวรัชภรณ์ สร้อยกาบแก้วและนาย ชาญณรงค์ บุตรแสงดี นักวิชาการคอมพิเตอร์ เข้าร่วมประชุมปรับแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 13

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา