โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-22 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2017-12-22

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่านร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดประเด็นหัวข้อประเด็นปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข เพื่อประกอบการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักฯ และใช้ไปแนวทางในการ กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป ==>>> >> อ่านต่อ


ทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีนายภฤศพงศ์ เพชรบุล  รองอธิการด้านบริหาร ผศ.ดร. วรวุฒิ ชัยเนตร รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา นายเผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้ช่วยอธิการบดีนางเกษฉัตร นวลดี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา