โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-03 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2018-01-03

สวส.มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนฯ (ล้านนาสัญจร)
พุธ 3 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วันนี้ 3 มกราคม 2561 ตัวแทนบุคลากร สวส.มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุม “โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม (ล้านนาสัญจร) ณ ห้องเรียนนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับฟังแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ... >> อ่านต่อ


การประเมินสมรรถนะ (Competency Gap Analysis) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พุธ 3 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่ทาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีแนวทางจัดทำแผนงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับแนวทาง ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยกำหนดให้ มีการจัดทำแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้มีการการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อนด้านบุคลากรและความต้องการของบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานและ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา