โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

นว.คอมฯ งานพัฒนาระบบฯ สวส. ติวเข้ม ‘’ การใช้งาน e-office หน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา ‘’
จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564

   วันนี้ (วันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายศักดิ์ชัย กันธะดา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ " การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) สำหรับผู้ใช้งานด้านสารบรรณหน่วยงานภายใน ของ มทร.ล้านนา " พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มงานฯ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ จัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564

     วันนี้ 29 พศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เวลา 09.00 - 16.00 น. ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตร Computer Essentials 2.หลักสูตร Online Essentials 3.หลักสูตร  Word Processing และ 4.หลักสูตร Spreadsheet  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์... >> อ่านต่อ


สวส.ประชุมฯ บุคลากร ระดมความคิดเห็น การขับเคลื่อนงาน ครั้งที่ ๓/๖๔ ผ่านระบบประชุมออนไลน์
อังคาร 23 พฤศจิกายน 2564

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของหน่วยงาน ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ รองรับการให้บริการ ให้มีความพร้อมทางด้าน Digital Infrastructure, Digital Learning, Digital Administration, Digital Security, Digital Facilities เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้กระทบต่อทุกภาคส่วน (Disruptive Technology) สวส.... >> อ่านต่อ


นว.โสตฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ ''การตลาดออนไลน์'' U2T แม่แฝกใหม่
ศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564

   ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล) ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (University to Tambon: U2T) จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการที่ ๒ “การตลาดออนไลน์” (Online Marketing) (เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าและตกแต่งภาพ เพื่อขายส... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และโครงการ Super AI Engineer Season 2 จัดสอบออนไลน์ '' Foundation AI Examination ''
อังคาร 16 พฤศจิกายน 2564

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand AIAT)  และโครงการพัฒนา นวัตกร วิศวกร นักวิจัย วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer Season 2) ดำเนินการจัดการระบบสอบออนไลน์ "Foundation AI Examination... >> อ่านต่อ


องคมนตรีประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบ BIG DATA ของมูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564

             วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมโพธิพุทธ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปปฏิบัติภารกิจมูลนิธิโครงการหลวงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ โดยมี ดร.สุรพล ใจวง... >> อ่านต่อ


บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมดำเนินโครงการพัฒนา นวัตกร วิศวกร นักวิจัยฯ ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer Season 2)
พุธ 27 ตุลาคม 2564

   เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 (ที่ผ่านมา) บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ร่วมดำเนินโครงการพัฒนา นวัตกร วิศวกร นักวิจัย วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer Season 2) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีบุคลากรที่เข้าร่วมฯและรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ ดังนี้ 1.ด้านการจัดทำระบบสอบวัดความรู้ออนไลน์ ประกอบด้วย ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสวส.มทร.ล้านนา (กรรมกา... >> อ่านต่อ


รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา (รอง อมทร.ล ฝ่ายกิจการพิเศษ) ประชุมติดตาม งานปรับปรุงอาคารวิทยบริการฯ เป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา
อังคาร 26 ตุลาคม 2564

   วันนี้ 26 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชุมติดตาม งานปรับปรุงอาคารวิทยบริการฯ เป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา ณ ห้องประชุม Meeting room ชั้น 2 อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) มี ดร. ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา (ประธานกรรมการ) นายวิทวัส อังค์ไพโร... >> อ่านต่อ


ดร.เอนก ยกศิลปะล้านนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ย้ำ คนยุคใหม่ต้องเข้าใจรากเหง้าศิลปะท้องถิ่นผสานเข้ากับงานศิลปะร่วมสมัยผลักดันสู่การเป็นอารยะด้านวัฒนธรรม
จันทร์ 11 ตุลาคม 2564

           วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการกล่าวปิดงาน “โครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมือง สำหรับตลาดในยุค New Normal Creative Design Competency Enhancement of Local Craft Entrepreneurs for New Normal Market Workshop” (Koyori Project 2021) ผลิตภัณฑ์ 8 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แ... >> อ่านต่อ


ผอ.วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ ''นวัตกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล'' (World Tourism Day) ผ่านระบบออนไลน์ ''โครงการบูรณาการรายวิชาและการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม สาขาศิลปศาสตร์'' ครั้งที่ ๑
จันทร์ 27 กันยายน 2564

   วันนี้ (วันจันทร์) ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๕ น. ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับเกียรติ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล” โครงการบูรณาการรายวิชาและการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๑ (World Tourism Day) “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ก้าวไกลสู่สากล” ผ่านระบบอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 566