โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-18 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2017-12-18

แบบสอบถามความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2561-2565)
จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การทบทวนแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ดำเนินทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560-2564 ) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา