โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี กับ นว.คอมฯ วิทยบริการฯ ผ่านการรับรอง…MCE | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดี กับ นว.คอมฯ วิทยบริการฯ ผ่านการรับรอง…MCE

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 199 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้าร่วมอบรมและสอบมาตรฐานสากล Microsoft Certified Educator (MCE) ในโครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ THIN1 อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ซึ่งจากการทดสอบครั้งนี้ผลปรากฏว่า บุคลากรของ สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองฯ ประกอบด้วย

     ๑. คุณออมทรัพย์   อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

     ๒. คุณณหทัย   เจริญเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

     ๓. คุณภรัญยู   ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

     ๔. คุณภัทรมน   ลิ้มเลิศจริญวนิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

      ทาง สวส.มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ในความสามารถของบุคลากร ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มเติมและต่อยอดองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการบริการ แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯต่อไป

ภาพ : ภรัญยู  ใจบำรุง กลุ่มงานกลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา 

ข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา