โลโก้เว็บไซต์ ห้องสมุด วิทยบริการฯ จัดฝึกอบรมฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book Access Engineering) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องสมุด วิทยบริการฯ จัดฝึกอบรมฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book Access Engineering)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกับ บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด "จัดอบรมฐานข้อมูลการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book Access Engineering) สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา" รอบเช้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๒ (อาคารหอสมุด)  และรอบบ่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ตึก C3 ห้อง ๔๐๑ โดยมีคุณจักรชัย เชื้อสวย เป็นวิทยากร
   โดยฐานข้อมูลดังกล่าว เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Mcgraw-Hill มีหนังสือทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มากกว่า ๗๓๐ ชื่อเรื่องและสื่อการสอน Curriculum Guidus, Classroom-ready instructional videos, สื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น รูปภาพ , วีดีโอ , Animations , Interactive , Graphs Tables and calcualtors ครอบคลุมสื่อการเรียนการสอนทางวิศวกรรม ๑๕ สาขา การจัดอบรมฯครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้งานที่เป็นประโยชน์ กับการเรียนการสอน การทำงาน และการวิจัย อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป
รับชม วีดีโอ อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book Access Engineering) : https://www.youtube.com/watch?v=Q4TyzmvliAA

ที่มาข่าว : ทิพย์ธิดา ก๋าวิละ กลุ่มงานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา
เขียนข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : มนต์ชัย ธรรมนารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา และ ดุจบวร โปธาอินท์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะชีวิต
ตกแต่งภาพ : ตรีภพ หมื่นปราบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะชีวิต