โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมฯ การดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการฝึกอบรมฯ การดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 กรกฎาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 170 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ะหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ” ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับ และให้โอวาทแนะนำแนวทางในการทำงาน ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและสารสนเทศ ทั้ง 5 เขตพื้นที่ คือ เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก และลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบเครือข่ายส่วนกลาง เชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ ท่าน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นผู้ฝึกอบรมการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้บุคลากรในพื้นที่ต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา