โลโก้เว็บไซต์ โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มกราคม 2561 โดย Thongchai piatha จำนวนผู้เข้าชม 298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3 

 นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายประภาส สุวรรณ รองผู้อำนวยการฯ และนายธงชัย เปี้ยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนฯ มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 11-12 มกราม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ที่ผ่านมา โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันทบทวนการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้แนวทางในการเตรียมการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ แนวทางการจัดทำข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา