โลโก้เว็บไซต์ การประเมินสมรรถนะ (Competency Gap Analysis) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินสมรรถนะ (Competency Gap Analysis) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 มกราคม 2561 โดย Thongchai piatha จำนวนผู้เข้าชม 2737 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ทาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีแนวทางจัดทำแผนงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับแนวทาง ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยกำหนดให้ มีการจัดทำแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้มีการการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อนด้านบุคลากรและความต้องการของบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานและครอบคลุมการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้การจัดทำแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูล การประเมินสมรรถนะ (Competency Gap Analysis) เพื่อใช้ในการกำหนดแผนงาน/โครงการ ตามลำดับ

 

แบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะ (Competency Gap Analysis) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารประกอบ ===>>> แผนพัฒนารายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan)

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา