โลโก้เว็บไซต์ ทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 โดย Thongchai piatha จำนวนผู้เข้าชม 405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีนายภฤศพงศ์ เพชรบุล  รองอธิการด้านบริหาร ผศ.ดร. วรวุฒิ ชัยเนตร รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา นายเผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้ช่วยอธิการบดีนางเกษฉัตร นวลดี  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือทิศทางการพัฒนาฯ โดยที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา