โลโก้เว็บไซต์ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 โดย Thongchai piatha จำนวนผู้เข้าชม 671 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่านร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดประเด็นหัวข้อประเด็นปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข เพื่อประกอบการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักฯ และใช้ไปแนวทางในการ กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป

==>>> แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง 

==>>>กำหนดประเด็น


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา