โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม BiG Cleaning Day 2017 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม BiG Cleaning Day 2017 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 ธันวาคม 2560 โดย Thongchai piatha จำนวนผู้เข้าชม 358 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผอ.อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บุคลากรกองพัฒนาอาคารสถานที่ จัดกิจกรรม BiG Cleaning Day 2017 ขึ้นในระหว่างวันที่ 7-12  ธันวาคม 2560 ณ อาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการให้บริการของสำนักฯ ให้เรียบร้อยตามแนวทาง 5ส. อีกทั้งได้ร่วมกับงานพัสดุ กองคลัง มทร.ล้านนา ในการตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลือ ตามระเบียบฯ เพื่อตรวจสอบว่ามีรายการตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป เพื่อดำเนินการเสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างานพัสดุ ทราบต่อไป

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา