โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 พฤศจิกายน 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 86 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) สำหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำผลการทดสอบไปประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างงาน 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงประชาสัมพันธ์การจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) กำหนดจัดสอบประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เปิดลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ช่องทางเว็บไซต์ http://www.hr.rmutl.ac.th หัวข้อ E10 สอบมาตรฐาน ได้ตั้งแต่วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จำนวนการรับสมัคร 30 ราย
  • การเปิดสอบในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 เปิดสอบให้เฉพาะผู้ที่อยู่ระหว่างสัญญาทดลองงานเท่านั้น
  • กำหนดจัดสอบในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกรายจะต้องแสดงเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ อย่างน้อย 1 เข็มหรือเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง แสดงก่อนการเข้ารับการทดสอบ
  • การลงทะเบียนสอบในครั้งนี้ ไม่ระบุรายวิชาสอบ ให้ผู้เข้าสอบดำเนินการแจ้งรายวิชาที่คงค้าง กับกรรมการคุมสอบในห้องสอบ
  • ผู้เข้าสอบจะต้องดำเนินการพิมพ์ใบเข้าห้องสอบและแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันการเข้าสอบ