โลโก้เว็บไซต์ นว.โสตฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ ''การตลาดออนไลน์'' U2T แม่แฝกใหม่  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.โสตฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ ''การตลาดออนไลน์'' U2T แม่แฝกใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 8 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล) ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (University to Tambon: U2T) จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการที่ ๒ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) (เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าและตกแต่งภาพ เพื่อขายสินค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพ การสร้างอัตลักษณ์สินค้าและส่งเสริมการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์) ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและการยกระดับสัมมาชีพของประชากร ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการอบรมฯ แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ คือ ๑.จากสถานที่จริง (Onsite) ณ อาคารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  (กศน.) วัดเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และ ๒.การประชุมกลุ่มแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
   ได้รับเกียรติจากบุคลากร กลุ่มงานบริการการศึกษา (สวส.มทร.ล้านนา) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ประกอบด้วย นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ) นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) โดยมีรายละเอียดของการอบรมฯ ดังนี้ กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการสู่ร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่การเลือกแพลตฟอร์ม หรือช่องทางให้เหมาะสมกับกลุ่มสินค้าและบริการ เทคนิคการขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์ตลาด ให้มีความน่าสนใจ เป็นที่ดึงดูดลูกค้า เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าและตกแต่งภาพ เพื่อขายสินค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพ ได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพแบบมืออาชีพเบื้องต้น พื้นฐานการถ่ายภาพสินค้าให้ดูน่าสนใจและสามารถขายได้  (ข้อควรรู้ต่าง ๆ ในการถ่ายภาพสินค้า) หลักการจัดองค์ประกอบของภาพ (Composition) การจัดแสงแบบง่าย ๆ ในการถ่ายสินค้า เทคนิคการหาแรงงบันดาลใจ สร้างไอเดียกับสินค้า รู้จักกับการปรับภาพเบื้องต้น และการปรับภาพที่เหมาะสมกับการนำไปขึ้นเว็บไซต์ รวมไปถึงการใช้แอพพลิเคชันในการตกแต่งภาพถ่ายและสร้างอัตลักษณ์ของสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับร้านค้าออนไลน์ สำหรับการขายสินค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา