โลโก้เว็บไซต์ สวส.ประชุมฯ บุคลากร ระดมความคิดเห็น การขับเคลื่อนงาน ครั้งที่ ๓/๖๔ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.ประชุมฯ บุคลากร ระดมความคิดเห็น การขับเคลื่อนงาน ครั้งที่ ๓/๖๔ ผ่านระบบประชุมออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 พฤศจิกายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของหน่วยงาน ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ รองรับการให้บริการ ให้มีความพร้อมทางด้าน Digital Infrastructure, Digital Learning, Digital Administration, Digital Security, Digital Facilities เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้กระทบต่อทุกภาคส่วน (Disruptive Technology) สวส.มทร.ล้านนา จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อม เพื่อนำพาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มุ่งสู่ Digital Life    
   วันนี้ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป สวส.มทร.ล้านนา จัดประชุมบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของหน่วยงาน ครั้งที่  ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Microsoft Teams) มี ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดและเป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คือ ดร.ปวียา รักนิ่ม และ อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ ร่วมมอบนโยบายและแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บุคลากรของ สวส.มทร.ล้านนา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อการปฏิบัติงานในแต่ละด้านอีกด้วย ซึ่งการประชุมได้ดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบวาระต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดหลัก ดังนี้ การพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรสานักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔ (เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) ที่ผ่านมา การรายงานแผนการดำเนินงานงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ของงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นำเสนอเกี่ยวกับกรอบจัดสรรงบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนงานระบบเครือข่ายนำเสนอเกี่ยวกับรายการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานฯ
   นอกจากนี้ทาง สวส.มทร.ล้านนา ได้เน้นตระหนักถึงการทำงานเชิงรุก การพิจารณาทบทวนแนวทางการให้บริการ (SLA : Service Level Agreement) เพื่อหาแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางด้านการให้บริการของหน่วยงานในอนาคตแก่ผู้รับบริการ สู่การยกระดับการให้บริการที่มีความเป็นเลิศ มีมาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ มทร.ล้านนา รวมไปถึงผู้ขอรับบริการจากภายนอก ต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา