โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) เดือนตุลาคม 2564 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) เดือนตุลาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา ได้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานในองค์กร โดยมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการทดสอบมาตรฐานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

บัดนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของประกาศผลการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำเดือนตุลาคม 2564 ตามประกาศผลสอบดังแนบมาพร้อมนี้