โลโก้เว็บไซต์ นว.คอมฯ กลุ่มงานบริการการศึกษา บรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.คอมฯ กลุ่มงานบริการการศึกษา บรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) บรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีที่ ๒ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในรายวิชา BOATH๑๐๗ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft  Teams  ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
   โดยวิทยากรนายภรัญยู ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา ซึ่งการบรรยายพิเศษฯ การทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ประกอบด้วยหัวข้อ สิ่งที่ควรรู้ในการสร้างเว็บไซต์ , รู้จักกับ CMS (Content management system) , การเลือกใช้ WordPress , สมัคร Free Account ของ Wordpress.com , เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ เลือก Theme ที่เหมาะสม , สร้าง Page , สร้าง Post , สร้าง Menu Navigation , ปรับแต่งเว็บไซต์ , รู้จักและลองใช้งาน Widget เป็นต้น เป้าประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อการท่องเที่ยวและการบริการ การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ต่อไป

ข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ , ภรัญยู ใจบำรุง กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา