โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ ''นวัตกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล'' (World Tourism Day) ผ่านระบบออนไลน์ ''โครงการบูรณาการรายวิชาและการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม สาขาศิลปศาสตร์'' ครั้งที่ ๑ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ ''นวัตกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล'' (World Tourism Day) ผ่านระบบออนไลน์ ''โครงการบูรณาการรายวิชาและการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม สาขาศิลปศาสตร์'' ครั้งที่ ๑

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กันยายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 286 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ (วันจันทร์) ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๕ น. ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับเกียรติ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล” โครงการบูรณาการรายวิชาและการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๑ (World Tourism Day) “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ก้าวไกลสู่สากล” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เป้าประสงค์ฯ เพื่อบูรณาการรายวิชากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ รวมไปถึงการเพิ่มสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนด้านการเรียน การสอน แบบบูรณาการข้ามศาสตร์อีกด้วย  โดยส่งสัญญาณภาพและเสียงหลัก จากห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๑ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา และนักศึกษา จาก ๒ หลักสูตร ๓ กลุ่มวิชา (หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และกลุ่มวิชาสุขภาพ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร)

ภาพ/ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา