โลโก้เว็บไซต์ เทปบันทึกการถ่ายทอดสด...พิธีเปิด Koyori Project 2021 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทปบันทึกการถ่ายทอดสด...พิธีเปิด Koyori Project 2021

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 มีนาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 780 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เทปบันทึกการถ่ายทอดสด...พิธีเปิดการอบรมโครงการวิจัย “การอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมือง สำหรับตลาดในยุค New Normal
Creative Design Competency Enhancement of Local Craft Entrepreneurs for New Normal Market Workshop” (Koyori Project 2021)

8 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุมโพธิพุทธ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่