โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 : 2018 จาก TUV NORD | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 : 2018 จาก TUV NORD

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 ตุลาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 729 คน

(6) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) ) ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตและมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (TUV NORD (Thailand) Ltd.) ตามเอกสารการรับรองเลขที่ 66 211 200124 ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563
   โดย สวส.มทร.ล้านนา เข้ารับการตรวจมาตรฐานฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 18 ถึง 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา นำโดย ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการฯ) อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ (รองผู้อำนวยการฯ) พร้อมด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตและมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
   จากกลยุทธ์การขับเคลื่อนงาน ของ ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการฯ) สู่ยุทธศาสตร์ (ที่ 1) ด้านพัฒนาการบริหารจัดการ สวส. และสนับสนุนงานด้านสารสนเทศฯ ของ มทร.ล้านนา ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการบริการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ใช้บริการทั่วไป ให้ได้มาตรฐานการพัฒนาระบบ ( Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) : ISO/IEC 29110) เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งให้ข้อมูลที่สมบูรณ์แก่ผู้ใช้บริการ โดยมีแผนการพัฒนาระบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการให้บริการ ของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถเป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้บริการได้ใช้มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) รวมไปถึงแผนพัฒนากระบวนการ การประกันคุณภาพ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานของ สวส. ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
   ทาง สวส.มทร.ล้านนา จึงได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการสำหรับการปฏิบัติงานภายใน มทร.ล้านนา โดยมีการปรับใช้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ(Project Management) การพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์(System & Software Implementation) กระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการวิศวกรรมระบบและซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กรอบมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ซึ่งจะทำให้ มทร.ล้านนา ได้พัฒนารูปแบบวิธีการและกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานตามแบบมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กรและยกระดับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัยฯก้าวสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 รวมไปถึงเกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนร่วมกัน ซึ่งมาตรฐานฯดังกล่าว จะผลักดันให้ มทร.ล้านนา มีกระบวนการพัฒนาและการบริหารที่ชัดเจนและครอบคลุมการปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน เกิดการสร้างความสำเร็จด้วยการบริหารความเสี่ยงและสร้างกระบวนการบริหารที่เป็นระบบ มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างชัดเจนตามกระบวนการฯที่กำหนดไว้ เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันและสร้างความร่วมมือ เพื่อประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกระบวนการมาตรฐานสากลต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา