โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 : 2011 จาก TUV NORD | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 : 2011 จาก TUV NORD

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 ตุลาคม 2563 โดย สวส.มทร.ล้านนาวิทยบริการฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 : 2018 จาก TUV NORD
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO...