โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ ๑/๖๓ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานห้องสมุด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ ๑/๖๓

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 168 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ ถึง ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้) ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ตาก โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรม คือ บรรณารักษ์ ของ มทร.ล้านนา ทั้ง ๖ พื้นที่ คือ เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก ลำปาง และ เชียงใหม่ โดยบรรณารักษ์ จาก มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ที่เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย นางทิพย์ธิดา ก๋าวิละ ,นางอังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ ,นางสาวอนัญญา วัฒนประทีป ,นายมานิตย์ ไชยมณี และ นางสาวกาญจนา แสนสุข
   เป้าประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มเติมองค์ความรู้ สำหรับเข้าสู่การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ AutoLib เวอร์ชั่น Ultimate แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการใช้งานจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา รวมถึงเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานในแต่ละโมดูล อาทิ งานลงรายการทรัพยากร (Catalog module) ,งานวารสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control Module) ,งานยืม-คืน (Ciculation Module) ,งานสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC Module) เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลในการอัพเดทโปรแกรม เวอร์ชั่นใหม่ จาก WALAI AutoLib 2.0 เป็น WALAI AutoLib Ultimate เป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของห้องสมุดให้ได้มาตรฐานห้องสมุดสากลและทัดเทียมห้องสมุดอื่นๆ อีกด้วย นอกจากนี้ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา กลุ่มงานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ยังได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศของห้องสมุดในยุค ๔.๐ และแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆของห้องสมุด อาทิ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งานวารสาร งานบริการ อีกด้วย

 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ทิพย์ธิดา ก๋าวิละ กลุ่มงานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา