โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-26 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2023-01-26

เชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2566 / ข่าวบุคลากร ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3(1/2566) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น เพื่อให้สมาชิกทั้งหมดของกองทุนมีส่วนร่วมในการแก้ไขข้อบังคับ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมของสมาชิก และการจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2558  ขอเชิญสมาชิกกอ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา จับมือ บริษัท ลานนาคอม และ อรูบ้า เน็ตเวิร์คส์ Up-Skill ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

   ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึง ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกับ บริษัท ลานนาคอม จำกัด และ อรูบ้า เน็ตเวิร์คส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายเพื่อเพิ่มศักยภาพ และ Up-Skill สำหรับผู้ดูแลระบบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3